Coördinator Ondersteuning en Begeleiding (COB)

(0,6 - 0,8 fte)

Bertrand Russell college zoekt per 1 maart een nieuwe collega: Coördinator Ondersteuning en Begeleiding (COB).

Over de school

Onderwijs op het Bertrand Russell college staat al 50 jaar voor meer dan alleen een diploma. Krachtige kenmerken van ons onderwijs zijn de positieve sfeer, de persoonlijke aandacht en de vele kansen die geboden worden binnen een breed aanbod. De 120 medewerkers zijn zeer betrokken en bieden graag de ondersteuning en begeleiding die leerlingen nodig hebben. 
 
Het Bertrand Russell college is een openbare school voor havo en atheneum, waar rond de 1.170 leerlingen onderwijs volgen. De school is gevestigd in twee schoolgebouwen aan de Erasmusstraat in Krommenie. We hebben al jaren examenresultaten die op of boven het landelijk gemiddelde liggen.
Leerlingen hebben keuzevrijheid bij het volgen van flex-modules aan het begin en einde van de dag. Hierbij werken we in kleine groepen, waarbij gekozen kan worden voor verdieping, verbreding en ondersteuning. Naast de reguliere vakken wordt aandacht besteed aan wetenschapsontwikkeling (WON), tweetalig onderwijs (TTO), filosofie, debatteren, internationalisering, theaterlessen, bèta in de onderbouw (STEAM), sportlessen (BSM) en nog veel meer. Leerlingen zijn erg tevreden over hun mentor en de begeleiding die ze krijgen als het even tegen zit.
 
Onze missie en visie op onderwijs
Op het Bertrand Russell college is alles nog mogelijk. We halen het maximale uit iedere leerling en we vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op onze prettige ambitieuze school. Het leren van leerlingen staat centraal zodat leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen.
 
Leerlingen volgen op het Bertrand Russell college hoogwaardige inspirerende en interactieve lessen en krijgen op maat begeleiding van betrokken en inhoudelijk sterke professionals. Hiervoor combineren wij moderne lessen (blended learning) met persoonlijke aandacht en bieden we veel keuzes om steeds meer eigenaarschap bij leerlingen te ontwikkelen. Dit stimuleert onze leerlingen. 
 
Deze stimulans en het inspelen op de constant veranderende mogelijkheden op de toekomstige arbeidsmarkt en maatschappij, dragen bij aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. 
Naast het leren op school, leren onze leerlingen ook veel buitenschools door culturele, maatschappelijke, sportieve, creatieve en internationale activiteiten. 
 
De combinatie van theorie en praktijk is een succesfactor voor het behalen van een diploma op het Bertrand Russell college. De samenwerking met hbo’s en universiteiten zorgt voor bovengemiddelde resultaten van onze leerlingen tijdens de vervolgopleiding. We zijn dan ook erg trots op onze leerlingen en medewerkers. 
 
Werken op het Bertrand
We streven ernaar dat medewerkers zich zo snel mogelijk bij ons thuisvoelen en vertrouwd raken met de cultuur van de school. Nieuwe docenten, ervaren of onervaren, worden in het eerste jaar op school begeleid door een werkplekbegeleider of een docentenbegeleider. Aan de hand van een introductieprogramma op de eerste schooldag en themabijeenkomsten in de loop van het jaar worden nieuwe docenten wegwijs gemaakt in ons onderwijs. Dit is naast de vakinhoudelijke begeleiding vanuit de sectie waar de docent deel van uitmaakt.
Nieuwe docenten worden minimaal twee keer per jaar geobserveerd tijdens de les, waarna altijd nabespreking plaatsvindt. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor deelname aan extra cursussen of workshops.

Functieomschrijving

Per 1 maart  zijn wij op zoek naar een Coördinator Ondersteuning en Begeleiding (COB) voor het Bertrand Russell college. De COB zal werkzaam zijn op zowel de onder- als de bovenbouwlocatie. De functie beslaat 32 uur (0,6 – 0,8 fte) per week.

Beleid
Als Coördinator Ondersteuning en Begeleiding (COB), ontwikkel je in samenwerking met het ondersteuningsteam het ondersteuningsbeleid voor onze school. Je adviseert de schoolleiding over beleid, het vakgebied en leerlingbegeleiding. Je stelt adviesnota’s en
beleidsvoorstellen, zoals het schoolondersteuningsprofiel en -plan op. Daarnaast initieer je en lever je een bijdrage aan de kwaliteitsbewaking aangaande de ondersteuningsstructuur en de jaarlijkse metingen zoals sociale veiligheid.

Intake
Je zorgt voor een warme overdracht van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, zowel intern als extern. Dit doe je in samenwerking met de ouders, leerlingen, basisscholen en externe instanties door de ondersteuningsbehoefte vast te stellen.

Intern
Je coördineert de begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Hierbij werk je nauwgezet samen met het interne ondersteuningsteam (IOT) dat bestaat uit trajectbegeleiders en -coaches en andere medewerkers die betrokken zijn bij de extra
ondersteuning van leerlingen. Je speelt een actieve rol met de trajectcoaches en -begeleiders in de leerlingbesprekingen. Je hebt een adviserende en/of verkennende rol bij (intake)gesprekken met leerlingen en hun ouders. Daarnaast in gesprekken met externe-
en interne hulpverlening wanneer dat wenselijk is. Je zorgt ervoor dat de gegevens correct worden verwerkt in de daarvoor bestemde systemen. Je vervult wettelijke rollen bij specifieke onderwerpen, zoals huiselijk geweld en pesten en wanneer nodig zorg je
ervoor dat passende trainingen als faalangstreductie en sociale vaardigheden voor leerlingen beschikbaar zijn. Je adviseert onderwijsgevende collega’s over de individuele en/of groepsgerichte aanpak van leerlingen en klassen. Als COB stel je samen met je collega’s
professionele en passende ontwikkelingsperspectiefplannen op en ben je samen met de trajectcoaches verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken. Ook zie je toe op en begeleid je de constante professionalisering van medewerkers op het gebied van ondersteuning
en begeleiding. Je schept in gezamenlijkheid randvoorwaarden voor de toekomst.
 
Extern
Je hebt hiervoor ook contacten met instanties, zoals leerplicht, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, jeugdteam, specialisten en gemeente. Je zit het extern advies team voor en vervult een centrale rol in multidisciplinaire overleggen. Je bent de schakel
tussen onze school en de bovenschoolse voorzieningen zoals TOP van het SWV. Je voert overleg over het beleid binnen het netwerk van coördinatoren ondersteuning en begeleiding van het samenwerkingsverband en neemt deel aan relevante externe beleids- en werkgroepen.

Functie Eisen

Je bent een echte verbinder en vakspecialist en bovenal iemand die visie op ondersteuning en begeleiding heeft. Een pragmatische, empathische en inspirerende persoonlijkheid die samen met collega’s de ondersteuning en begeleiding binnen onze school verder
vorm kan geven, (continu) kan verbeteren en kan implementeren.

Als COB ben je enerzijds iemand die (strategisch) beleid ontwikkelt en mede zorg draagt voor de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur binnen onze school. Anderzijds ben je als COB in staat om mensen mee te nemen in het (operationele) proces. Deze dualiteit
in de functie maakt dat je in staat moet zijn om met alle betrokkenen/collega’s samen te werken en snel te schakelen.

Ben jij een echte verbinder en heb jij een duidelijke visie op ondersteuning en begeleiding, beschik je over goede aansturende vaardigheden en ben je een echte teamplayer? Ben je een goede coach voor de directe collega’s en onderwijzend personeel? Ben je pragmatisch,
empathisch, flexibel, creatief en oplossingsgericht? Ben je daarnaast hands-on, proactief en een echte bouwer?

En.. beschik je verder over:

  • Universitair werk- en denkniveau en een relevante (afgeronde) opleiding zoals bijvoorbeeld orthopedagogiek;
  • Cursussen op het gebied van leerlingbegeleiding en/of (speciaal) onderwijs;
  • Kennis van de wet- en regelgeving voortgezet onderwijs (speciaal op het gebied van leerling-ondersteuning en -begeleiding);
  • Goede communicatieve vaardigheden in het belang van de leerlingen met ouders, medewerkers en externe partijen;
  • Kennis en vaardigheden aangaande het ontwikkelen van een positief schoolklimaat?

Dan vragen we je om te solliciteren voor de functie van Coördinator Ondersteuning en Begeleiding!

Arbeidsvoorwaarden

  • Een baan in een uitdagende en informele werkomgeving;
  • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling die past bij eigen aanleg, competenties en ambitie;
  • Salaris conform CAO VO (max. €5862 bij een fulltime dienstverband en inschaling op basis van ervaring);
  • Ruimere keuzemogelijkheden 90 IKB- uren, bijv. minder werken, uitbetalen, sparen, extra professionalering. 

Solliciteren

Geïnteresseerd?
Als je geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan jouw sollicitatiebrief en cv gericht aan Paul Smit (afdelingsleider) voor 1 maart 2024 naar brchv@bertrand.nl.

Bij eventuele vragen over de functie kan er ook contact worden opgenomen met: 
Paul Smit (afdelingsleider) via p.smit@bertrand.nl of 075 621 0426.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!