Privacyverklaring

Welkom in het onderwijs hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’), worden behandeld. In deze privacyverklaring lees je hoe Welkom in het onderwijs omgaat met jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is gewijzigd op 14 oktober 2021.


Welke persoonsgegevens verwerkt Welkom in het onderwijs?
Op grond van de AVG is een persoonsgegeven alle informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd, zonder daarvoor een bijzondere inspanning te leveren. Welkom in het onderwijs verwerkt de volgende persoonsgegevensgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, namelijk:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Op basis van welke rechtsgrond verwerkt Welkom in het onderwijs persoonsgegevens?
Welkom in het onderwijs verwerkt persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Jouw toestemming;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Welkom in het onderwijs;

Indien een verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via de contactgegevens zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Met welk doel verwerkt Welkom in het onderwijs jouw persoonsgegevens?

 • Contact: als je ons benadert per email, telefoon, social media of via het contactformulier, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze gebruiken we om te kunnen reageren op je bericht.
 • Communicatie over activiteiten: als je je inschrijft voor een activiteit ontvang je per email een bevestiging. Ook krijg je eventueel aanvullende informatie en wijzigingen toegestuurd die betrekking hebben op die activiteit.

Wanneer en met wie deelt Welkom in het onderwijs jouw gegevens?
Welkom in het onderwijs maakt alleen – indien noodzakelijk – gebruik van derden bij de uitvoering van haar diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Het verkopen van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden gebeurt nooit.

Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij gebruik van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen:

 • Hosting partijen
 • Software leveranciers

Hoe lang bewaart Welkom in het onderwijs mijn gegevens?
Welkom in het onderwijs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarnaast kan er een gerechtvaardigd belang zijn waarom je gegevens langer worden bewaard.

Hoe worden de gegevens beveiligd?
Welkom in het onderwijs heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door jou verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • Beveiligde netwerkverbindingen (SSL);
 • Beperkte toegang tot persoonsgegevens (alleen voor geautoriseerde personen);

Ondanks de vergaande inspanningen van Welkom in het onderwijs kan geen absolute garantie worden gegeven voor de bescherming tegen alle bedreigingen met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Welke cookies gebruikt Welkom in het onderwijs?
Welkom in het onderwijs maakt op de website enkel gebruik van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden gebruikt voor de technische werking van de website. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, maar dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden.

Verzamelt Welkom in het onderwijs persoonsgegevens van minderjarigen?
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@welkominhetonderwijs.nl.

Doet Welkom in het onderwijs aan geautomatiseerde besluitvorming?
Welkom in het onderwijs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Wat zijn mijn rechten?
Je hebt het recht om:

 • Je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Welkom in het onderwijs.

Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je gebruik wilt maken van (een van) je rechten, neem dan contact op met Jaap IJlst via info@welkominhetonderwijs.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je paspoort met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij streven ernaar om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, te reageren op jouw verzoek.

Heb je een klacht over hoe we je gegevens verwerken en kom je er met ons niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassingen privacyverklaring
We behouden ons het recht onze privacyverklaring aan te passen. Dit doen we bijvoorbeeld als dit nodig is door wetswijzigingen, of als we op een andere manier gaan werken. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Hierbij geven we altijd aan wanneer de laatste wijzigingen zijn gemaakt.

Contactgegevens
Website: https://www.welkominhetonderwijs.nl/
Contactpersoon: Jaap IJlst
Email: info@welkominhetonderwijs.nl
Telefoon: 0299-480064
Postadres: Flevostraat 257, 1442 PX Purmerend